Benvingut:

Benvolguts, benvolgudes, La direcció de l’Institut F.X. Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú, es complau en invitar-vos a conèixer el nostre centre a partir d’aquesta pàgina web. A nivell pedagògic som un centre que uneix tradició i innovació —el nostre origen és la Escola d’arts i Oficis de Vilanova, fundada al 1886— i […]

El Treball de Síntesi

Què és el treballde síntesi?

El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge, concebudes per comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, els objectius establerts en les diverses àrees curriculars.

L’equip de professors/es programa un seguit d’activitats interdisciplinàries, relacionades amb les diferents àrees del currículum comú de l’alumne/a. Amb aquestes activitats es pretén provocar una sèrie de situacions en què l’alumne/a aplicarà de manera pràctica coneixements i habilitats adquirits durant un llarg període d’aprenentatge, per tal de cercar les possibles solucions als problemes plantejats.

En l’organització d’aquest crèdit s’ha de tenir en compte l’assignació d’un professor/a tutor/a per a cada un o dos grups d’alumnes, que s’encarregarà del seguiment i de l’orientació dels grups que tingui assignats.

Durant un període que pot durar una setmana, els alumnes dedicaran totes les hores lectives i complementàries a aquest crèdit de síntesi, que es podrà dur a terme en el mateix centre i/o fora. Aquest crèdit de síntesi es durà a terme al final del curs escolar.

Al llarg del crèdit, l’alumne/a haurà de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i bona disposició a col·laborar en el treball en equip.

Es farà una avaluació integrada de tots els continguts bàsics de les diverses activitats, tant pel que fa a les de treball individual com a les de treball d’equip.

L’avaluació de l’etapa ha de ser global, contínua i integradors; per tant, l’avaluació d’aquest crèdit serà una dada més en el conjunt de l’avaluació d’etapa.

Els resultats obtinguts en aquest crèdit han de servir perquè l’equip de professors/es adeqüi les programacions i metodologies a la realitat dels alumnes.

Quan el crèdit de síntesi es dugui a terme en finalitzar l’etapa, aquest es referirà als objectius generals de l’etapa.

Objectius del crèdit

L’objectiu no és avaluar els continguts de les diverses matèries ja que això es fa a les avaluacions trimestrals per crèdit, sinó que el que es pretén és dur a terme un conjunt de tasques per tal de comprovar el grau de maduresa de l’alumne/a i si ha assolit o no el que considerem els objectius generals treballats durant el curs.

Bàsicament es poden agrupar en quatre grans grups:

 • Integració i participació en el grup de treball.
 • Iniciativa en la recerca d’informació
 • Elaboració competent del treball
 • Actitud de respecte en la convivència i interès per conèixer

Més específicament:

 1. Expressar-se correctament, oralment i per escrit en les dues llengües.
 2. Observar i escoltar amb atenció i saber expressar un resultat de forma comprensible.
 3. Mostrar capacitat d’integrar i transferir els continguts adquirits de les diferents matèries (capacitat de síntesi, resum, descripció).
 4. Saber buscar i utilitzar la informació obtinguda per via documental, institucional o personal.
 5. Saber analitzar, seleccionar, ordenar i classificar la informació, i exposar-la a través dels llenguatges específics apropiats.
 6. Manifestar autonomia i iniciativa personal, capacitat de raonament lògic i de comprensió crítica.
 7. Treballar en equip amb la finalitat de planificar, realitzar i concloure, de forma acurada, una activitat.
 8. Mostrar actituds de respecte per les persones i per les coses, de responsabilitat i participació en el treball, i d’interès per conèixer.