Benvingut:

Benvolguts, benvolgudes, La direcció de l’Institut F.X. Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú, es complau en invitar-vos a conèixer el nostre centre a partir d’aquesta pàgina web. A nivell pedagògic som un centre que uneix tradició i innovació —el nostre origen és la Escola d’arts i Oficis de Vilanova, fundada al 1886— i […]

ESO

Va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s’estructura en quatre cursos.
Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Totes les àrees del currículum s’organitzen en matèries, és a dir, unitats de programació d’una durada de 35 hores, que, si es cursen a un ritme de 3 hores setmanals, duren un trimestre. D’entre aquestes matèries, n’hi ha de comunes (obligatòries per a tots els alumnes) i d’optatives (d’opció optativa per als alumnes). Aquestes darreres possibiliten que cada noi i noia complementi el seu currículum.

L’oferta de matèries optatives ha de ser suficient per a garantir l’optativitat dels alumnes i es distribueix entre les diferents àrees o àmbits globals de coneixement.

En aquesta etapa, l’alumne ha de realitzar cada any d’aquest període el que rep el nom de Treball de Síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

Àrees

 • Llengua catalana i Literatura, Llengua castellana i Literatura
 • Llengües estrangeres. (Anglès i Francès)
 • Ciències de la naturalesa.
 • Ciències socials.
 • Educació física.
 • Tecnologia.
 • Educació visual i plàstica.
 • Música.
 • Matemàtiques.
 • Religió, Història de les religions i Estudis Alternatius a la religió (S’ha de triar entre una d’aquestes tres opcions)

La distribució de les hores de cada una de les matèries en cada un dels cursos, estan més especificats en els apartats posteriors.

En tots els quatre cursos s’estan fent desdoblaments un cop per setmana en les matèries de ciències i tecnologia per tal que els alumnes puguin relalitzar les pràctiques en els laboratoris i els tallers. També es realitzen desdoblaments en la matèria de llengua anglesa per tal de poder treballar millor l’expressió oral amb grups reduïts.

En les matèries de català, castellà i matemàtiques es fan grups de reforç per aquell alumnat que ho necessiti.

Les matèries optatives que els alumnes poden triar estan distribuïdes de la següent forma:

 • A 1r i 3r d’ESO, són quadrimestrals, és a dir que durant el curs l’alumnat fa dues matèries optatives: una de setembre a febrer i l’altre de febrer a juny.
 • A 2n d’ESO les matèries optatives són trimestrals, és a dir, durant el curs l’alumnat fa tres matèries optatives: una de setembre a desembre, l’altre de desembre a març i la darrera de març fins a juny.
 • A 4t d’ESO les matèries optatives són anuals, és a dir, en el moment de formalitzar la matrícula l’alumne/a tria tres matèries optatives, anomenades específiques, que cursa durant tot l’any i que ja s’han de triar orientades al que voldrà fer després de l’ESO.Aquestes matèries són: tecnologia, biologia, física i química, música, francés, visual i plàstica, llatí. (Més noves matèries que el Govern està dissenyant pel curs vinent)

En acabar l’etapa de l’ESO, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària.

Quan es finalitza satisfactòriament, l’alumne té, pel que fa als estudis, dues opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir al Batxillerat. D’altra banda, també pot incorporar-se al món del treball, perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi.

Treball de Síntesi