Benvingut:

Benvolguts, benvolgudes, La direcció de l’Institut F.X. Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú, es complau en invitar-vos a conèixer el nostre centre a partir d’aquesta pàgina web. A nivell pedagògic som un centre que uneix tradició i innovació —el nostre origen és la Escola d’arts i Oficis de Vilanova, fundada al 1886— i […]

Automatització i robòtica industrial

Família professional: ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Tríptic informatiu

Aquest C.F. s’ofereix en modalitat de Formació Dual

Competències professionals

L’objectiu del CFGS es dotar a l’alumne/a de les següents capacitats i competències:

a) Definir les dades necessàries per al desenvolupament de projectes i memòries tècniques de sistemes automàtics.

b) Configurar instal·lacions i sistemes automàtics, d’acord amb les especificacions i les prescripcions reglamentàries.

c) Seleccionar els equips i els elements de cablatge i interconnexió necessaris a la instal·lació automàtica, d’acord amb les especificacions i les prescripcions reglamentàries.

d) Elaborar els programes de control, d’acord amb les especificacions i les característiques funcionals de la instal·lació.

e) Configurar els equips, desenvolupant programes de gestió i control de xarxes de comunicació mitjançant busos estàndard de sistemes d’automatització industrial.

f) Elaborar plànols i esquemes d’instal·lacions i sistemes automàtics, d’acord amb les característiques dels equips, les característiques funcionals de la instal·lació i utilitzant eines informàtiques de disseny assistit.

g) Elaborar pressuposts d’instal·lacions automàtiques, optimitzant els aspectes econòmics en funció dels requisits tècnics del muntatge i manteniment d’equips.

h) Definir el protocol de muntatge, les proves i les pautes per a la posada en marxa d’instal·lacions automàtiques, a partir de les especificacions.

i) Gestionar el subministrament i l’emmagatzemament de materials i d’equips, definint la logística i controlant les existències.

j) Replantejar la instal·lació d’acord amb la documentació tècnica, resolent els problemes de la seva competència i informant d’altres contingències per assegurar la viabilitat del muntatge.

k) Supervisar i/o muntar els equips i els elements associats a les instal·lacions elèctriques i electròniques, de control i infraestructures de comunicacions en sistemes automàtics.

l) Supervisar i/o mantenir instal·lacions i equips, realitzant les operacions de comprovació, localització d’avaries, ajust i substitució dels seus elements, i restituint el seu funcionament.

m) Supervisar i realitzar la posada en servei de sistemes d’automatització industrial, verificant el compliment de les condicions de funcionament establertes.

n) Elaborar documentació tècnica i administrativa d’acord amb la legislació vigent i amb els requeriments del client.

o) Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seva formació i els recursos existents en l’aprenentatge al llarg de la vida i utilitzant les tecnologies de la informació i de la comunicació.

p) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l’àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l’equip.

q) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant-ne el desenvolupament, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presenten.

r) Comunicar-se amb els seus iguals, superiors, clients i persones sota la seva responsabilitat, utilitzant vies eficaces de comunicació, transmetent la informació o coneixements adequats i respectant l’autonomia i la competència de les persones que intervenen en l’àmbit del seu treball.

s) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscs laborals i ambientals, d’acord amb el que estableix la normativa i els objectius de l’empresa.

t) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d’accessibilitat universal i de disseny per a tothom en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

u) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional amb sentit de la responsabilitat social.

v) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

Titulació

Els alumnes que superin el CFGS rebran la titulació de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial, la qual correspon al nivell CINE-5b de la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació.

Els alumnes podran obtenir el Certificat del curs CCNA R&S: Introduction to Networks de Cisco® Networking Academy

Principals ocupacions i llocs de treball

Les principals ocupacions serien les següents:

a) Cap d’equip de supervisió de muntatge de sistemes d’automatització industrial.

b) Cap d’equip de supervisió de manteniment de sistemes d’automatització industrial.

c) Verificador d’aparells, quadres i equips elèctrics.

d) Cap d’equip en taller electromecànic.

e) Tècnic en organització de manteniment de sistemes d’automatització industrial.

f) Tècnic de posada en marxa de sistemes d’automatització industrial.

g) Projectista de sistemes de control de sistemes d’automatització industrial.

h) Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d’automatització industrial.

i) Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d’automatització industrial.

j) Programador-controlador de robots industrials.

k) Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.

l) Dissenyador de circuits i de sistemes integrats a automatització industrial.

Durada

La durada d’aquest cicle formatiu es de 2000 hores (dos cursos acadèmics) dividides de la següent manera:

  • 1650 hores de formació en el centre educatiu.
  • 350 hores de formació en un centre de treball.

Crèdits en que s’estructura el cicle formatiu

 

PRIMER CURS (1 GRUP AMB HORARI DE TARDA)

 

Curs 1r
Mòduls professionalsHores 
MP1 Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics132
MP2 Sistemes seqüencials programables165
MP3 Sistemes de mesura i regulació.165
MP4 Sistemes de potència165
MP5 Documentació tècnica99
MP10 Informàtica industrial99
MP11 Formació i orientació laboral99
MP12. Empresa i iniciativa emprenedora66

 

SEGON CURS (1 GRUP AMB HORARI DE TARDA)

 

Curs 2n
Mòduls professionalsHores 
MP6 Sistemes programables avançats99
MP7 Robòtica industrial99
MP8 Comunicacions industrials198
MP9 Integració de sistemes d’automatització industrial198
MP13 Projecte d’automatització i robòtica industrial66

 

Horari

1r curs i 2n curs: horari intensiu de tarda, de 15.00′ a 21.30’h

Preinscripció i matriculació