Benvingut:

Benvolguts, benvolgudes, La direcció de l’Institut F.X. Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú, es complau en invitar-vos a conèixer el nostre centre a partir d’aquesta pàgina web. A nivell pedagògic som un centre que uneix tradició i innovació —el nostre origen és la Escola d’arts i Oficis de Vilanova, fundada al 1886— i […]

Cicles formatius

La Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.

La Formació Professional específica s’ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals, els quals s’estructuren en crèdits de caràcter teoricopràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

D’altra banda, els centres docents disposen d’un determinat nombre d’hores lectives per a completar el currículum, les quals, juntament amb els crèdits de formació pràctica en centres de treball i de síntesi, han de permetre, especialment, l’adaptació del currículum del cicle a l’entorn socioeconòmic de cada centre docent.

El crèdit de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Ensenyament ha establert amb aquestes.

La formació professional específica té la finalitat de proporcionar a l’alumnat la formació necessària per:

  • Adquirir la competència professional característica de cada títol.
  • Comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent, i també el mecanismes d’inserció professional.
  • Conèixer la legislació laboral i els drets i obligacions que s’en deriven.
  • Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per treballar en condicions de seguretat i prevenir els possibles riscos derivats de les situacions de treball.

Empreses concertades per a les pràctiques